1-İTB VERİLEN İŞYERLERİNDE YAPILACAK DENETİM GENELGESİ

Tarih : 08.11.2007 
Sayı : OB.08649

Konu : İTB Verilen İşyerlerinde Yapılacak Denetimler Hakkında Genelge

ŞUBE BAŞKANLIĞINA

Resmi Gazete`nin 30.10.2005 tarih ve 25981 sayılı nüshasında yayımlanan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin 4 ncü maddesinde; serbest yapı denetçisi tanımında proje denetim mühendisi ve yapı denetim mühendisi ayrımının yapılmamış olması, 22 nci maddesinde ise Yönetmelik uyarınca İşyeri Tescil Belgesi (İTB) verilen işyerlerinin yapılacak denetimlerinde Yönetmelik hükümlerinin ihlali saptanması halinde, yapılacak soruşturmanın ve uygulanacak yaptırımların uygulanma biçiminin Yönetmelik` de yer almaması nedeniyle değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 22. maddesinin 08.09.2007 tarih ve 26637 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan başlığı ile birlikte değişen şekli:

"Madde 0022: Yaptırımlar, soruşturma ve yaptırımların uygulanması 

 Bu Yönetmelik kapsamında SİM, SYD ve İTB sahibi işyerleri için; 

a) SİM ve SYD`lerin, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi hâlinde haklarında 10.07.2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

b) İTB sahibi işyerlerinin bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetleri yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi hâlinde; 

1. Şikâyet üzerine veya denetimler sırasında belirlenen eksiklik ve/veya aykırılığın giderilmesi için şube yönetim kurulunca onbeş günden az olmamak üzere süre verilerek yazılı ihtarda bulunulur. 

2. Verilen süre içinde eksiklik ve/veya aykırılık giderilmez ise ilgili dosya Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Oda Yönetim Kurulu soruşturma başlatarak konunun uzmanı bir üyeyi soruşturmacı olarak belirler. Soruşturmacı tarafından İTB sahibi işyerine onbeş gün süre verilerek savunması istenir. 

3. İTB sahibi işyerine tanınan onbeş günlük sürenin bitimi tarihini takiben, soruşturmacı onbeş gün içinde raporunu hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna verir. Raporun verilişini izleyen ilk iki olağan yönetim kurulu toplantısında o dosyayla ilgili karar verilir. 

4. Oda Yönetim Kurulu, soruşturmacı raporu doğrultusunda veya onbeş gün içinde savunma gönderilmemesi hâlinde dosyayı inceleyerek, Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmiş olduğuna karar verirse; nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre onbeş günden iki yıla kadar İTB`nin süreli iptaline karar verir. 

5. Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesinde, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve/veya belgeler üzerinde tahrifatta bulunulması, tescile esas şartlarda meydana gelen değişikliklerin Odaya bildirilmemesi durumunda Oda Yönetim Kurulu tarafından İTB`nin süresiz iptaline karar verilir. Ayrıca, suç unsuru varsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulur. 

6. Haklarında süreli yaptırım kararı verilen İTB sahibi işyerlerinin bu yaptırım kararına uymamaları veya aynı yaptırım ve/veya yaptırımları gerektiren Yönetmelik hükümlerini ikinci kez ihlal etmeleri durumunda Oda Yönetim Kurulu tarafından İTB`nin süresiz iptaline karar verilebilir. 

7.  Oda, haklarında yaptırım uygulanan SİM, SYD ve İTB sahibi işyerini ve         

Yaptırım türünü ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir ve Oda yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurur."

Şeklindedir.

SİM Yönetmeliği çerçevesinde İTB verilen işyerlerinin denetimi

Yönetim Kurulumuz şube ve temsilciliklerimizin, SİM Yönetmeliği` nin Altıncı Bölüm 19., 20., 21. ve 22. maddeleri çerçevesinde, İTB verilen işyerlerinin denetimi konusunda atması gereken adımların zamanlaması, örgütlenmesi ve biçiminin eşgüdümünü sağlayabilmek amacıyla aşağıda maddeler halinde sıralanan adımların süratle atılmasını öngörmüştür.

1-  Tüm şube ve temsilciliklerimiz bu genelge çerçevesinde gerekli organizasyonları tamamlayarak 30 Kasım 2007 tarihinden itibaren İTB verilen işyerlerinin denetimi uygulamasına başlanmasına,

2-  İşyeri denetlemelerinin ekte verilen ve 33 maddeden oluşan  "TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İşyeri Bilgi Formu"  ile  "İşyeri Bilgi Formu Madde İçeriklerine Ait Açıklamalar"  föyü çerçevesinde yapılmasına, 

3-  İşyeri denetlemelerinin, bir şube yönetim kurulu / temsilcilik kurulu üyesi ile inşaat mühendisi bir personeli içeren en az iki kişiden oluşan İşyeri İnceleme Komisyonu tarafından yapılmasına, profesyonel inşaat mühendisi olmayan birimlerde,  inceleme komisyonunun şube yönetim /temsilcilik kurulu üyesi 2 (iki) kişiden oluşturulmasına,

4-  Şube ve temsilciliklerimizin, 30 Kasım 2007 tarihinde başlamasını hedeflediğimiz işyeri denetimlerinin, 31 Aralık 2008 tarihine kadar, her işyerinin,  en az bir kez olmak kaydıyla denetlenebilmesi için gerekli ve yeterli sayıda İşyeri İnceleme Komisyonu oluşturmalarına,

5-  Temsilcilik kurullarında görev yapan İTB sahibi işyerleri, bağlı Şubesince oluşturulan inceleme komisyonu, şube yönetim kurularlında görev yapan İTB sahibi işyerleri ise Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilecek inceleme komisyonları vasıtasıyla denetlenmesine,

6-  Şube ve Temsilciliklerimiz, SİM Yönetmeliği Çerçevesinde yapılacak ve genelge doğrultusunda uygulanacak, İTB verilen işyerlerinin denetimi faaliyetinin, 30 Kasım 2007 tarihinden itibaren başlatılacağını, en geç 15 Kasım 2007 tarihine kadar ilgili iş yerlerine, değişen şekliyle SİM Yönetmeliği` ni de içerecek şekilde duyurmalarına,

7-  Denetime tabi İTB belgesine sahip işyerlerinin, işyeri inceleme komisyonu vasıtasıyla denetim için asgari 10 gün önceden uyarılmalarına, 

39. Dönem içerisinde örgütümüz tarafından tartışılarak çıkarılan ve 40. Dönem içerisinde 4. ve 22. maddelerinde değişiklik yapılan,  SİM Yönetmeliği`nin hayata geçirilmesinde ve işlevini yerine getirmesinde önemli bir adım olan İTB verilen işyerlerinin denetlenmesi büyük bir titizlik istemektedir. Konunun önemi nedeniyle Şube ve Temsilciliklerimizin gereken hassasiyeti göstermelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ahmet GÖKSOY
Sekreter Üye

 

Eki:  İMO Bilgi Formu İşyeri Bilgi Formu Madde İçeriklerine Dair Açıklamalar

 


İTB Verilen İşyerlerinde Yapılacak Denetim Genelgesi (42 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası